This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
 V nastávajúcom období ASP bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa Asociácia uberá trinásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom zveľaďovaní a zdokonaľovaní nášho menšinového školstva.
Strategické ciele ASP:
- Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách
- Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov
- Sústavne podporovať odborný rast pedagógov
- Podporovať širšie informácie o nových trendoch vo vyučovaní na všetkých úrovniach a pre všetky typy škôl vo Vojvodine

ASP profesíjne, slobodné, nezávislé, mimovládne a neziskové združenie pôsobí už 13 rokov a podieľa sa na zveľaďovaní a zdokonaľovaní slovenského menšinového školstva vo Vojvodine. V súčasnosti vo Vojvodine MSS (Matica slovenská v Srbsku), ASP (Asociácia slovenských pedagógov) a NRSNM (Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny) sú tri kľúčové organizácie vo vývine a fungovaní slovenského menšinového školstva, samozrejme za pomoci vládnych orgánov Republiky Srbsko a Slovenskej republiky, ako i mimovládnych organizácií. Ich činnosti sa prelínajú, navzájom sa dopĺňajú. V mnohých aktivitách účinkujú spoločne, aby sa ciele v oblasti nášho menšinového školstva uskutočňovali koordinovane a boli efektívnejšie. Tak to bolo aj v roku 2013.

Rok 2013 pre ASP bol úspešný. Prebiehal v znamení rôznych seminárov pre učiteľov a pre žiakov, v znamení medzinárodnej konferencie Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy,  účasti ASP v rôznych komisiách, pracovných stretnutiach, dolnozemských stretnutiach, účastiach ASP na okrúhlych stoloch, zaznamenávania jubilea...

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraniči..................................662.655,22 dinárov
( 717.995,22- 55.340,00 odložené príjmy)
Pokrajinský sekretariát......................................................380.000,00
Národnostná rada SNM.....................................................40.000,00
Obec Báčsky Petrovec.......................................................45.000,00

Čítať ďalej: Zhromaždenie ASP v Pivnickej škole
V rámci rozšíreného odborného stretnutia 10. februára 2014 v ZŠ 15. októbra v Pivnici prebiehalo výročné zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov. Na zhromaždení boli prítomní 43 pedagógovia z rôznych vojvodinských škôl.
Zhromaždenie otvorila predsedníčka ASP Mária Andrášiková a navrhla pracovné predsedníctvo v zložení: predsedníčka Mária Kotvášová-Jonášová, členka Daniela Marčoková a zapisovateľka Vladislava Lovásová. Po schválení rokovacieho program predsedníčka Mária Andrášiková prečítala Správu o činnosti ASP na rok 2013 a účtovníčka ASP Katarína Slavková prečítala Finančnú správu na rok 2013. Po schválení správ predsedníčka ASP predniesla Program práce ASP v nastávajúcom odbobí. Správy a program ASP sú zverejnené na webovom sídle ASP. 
Na záver výročného zhromaždenia ASP  vyzneli návrhy o ďalšie tvorivé stretnutia a témy, ktorými by sa tak Aktív učiteľov slovenčiny, ako aj ASP mohli zaoberať.

Čítať ďalej: Spolupráca Výboru pre vzdelávanie s partnerskými organizáciami v SR

Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, PaedDr. Svetlana Zolňanová sa zúčastnila 29. januára 2014 zasadnutia Komisie pre školstvo Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí , ktorá sa uskutočnila v Bratislave.
Ústrednými témami rokovania boli  materiálne podmienky pre činnosť slovenského školstva v zahraničí, podpora štúdia v domovskej krajine (skúsenosti a ďalšie možné formy v budúcnosti), predškolská výchova a materské školy, mimoškolské aktivity vo výchovno-vzdelávacom procese, vzdelávanie a školstvo ako nástroj vytvárania väzieb medzi komunitami Slovákov v rôznych krajinách a vzdelávacie podujatia v r. 2014 organizované v domovských krajinách.

Čítať ďalej: Čajakovská Makovička
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci bola 14. decembra miestom zrazu účastníkov 14. Výtvarného tábora Makovička. Zúčastnilo sa na ňom 40 žiakov. Okrem petrovských žiakov nižších a vyšších ročníkov na tohtoročné stretnutie výtvarne nadaných žiakov pricestovali so svojimi výtvarnými pedagógmi aj žiaci z Kysáča, Kulpína, Selenče, Starej Pazovy, Pivnice, Hložian a Maglića.

Čítať ďalej: S úctou a vďakou Jánovi Čajakovi
V sobotu 23. novembra 2013 v priestoroch Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci, pedagógovia, kultúrni dejatelia, Petrovčania zaznamenali okrúhle jubileum 150. nedožité narodeniny učiteľa, prozaika, redaktora, vlastenca, humanistu-človeka s veľkým srdcom Jána Čajaka. Svojou prítomnosťou oslavy poctili aj vzácni hostia z Rumunska, Maďarska, zo Slovenska a riaditelia a pedagógovia z rozličných vojvodinských prostredí.
Pri príležitosti tohoto okrúhleho jubilea žiaci a pedagógovia ZŠ Jána Čajaka v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov realizovali slávnostnú akadémiu o živote a diele tohoto významného dolnozemského dejateľa, ktorý sa svojou spisovateľskou a všestrannou organizátorskou prácou snažil prehĺbiť slovenské národné povedomie a zvýšiť kultúrnu úroveň vojvodinských Slovákov.
Slávnostnú akadémiu pod názvom Všestranná a tvorivá osobnosť Jána Čajaka otvoril jedinečný žiacky dokumentárny film. Na základe vopred pripraveného scenára, žiaci z deviatich vojvodinských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským prednedávnom v rámci 5. žiackeho seminára Vychutnajme si filmárske remeslo spolu so svojimi učiteľkami slovenčinárkami a v spolupráci s TV Petrovec nakrútili svoj prvý spoločný film pod titulkom Ján Čajak v spomienkach. Film sa nachádza na www.caroslov.rs V tomto jedinečnom žiackom filme každý dal kúsok seba s úctou a vďakou Jánovi Čajakovi.

Čítať ďalej: 40. rozhlasová súťaž mladých recitátorov
PESTRÝ VÝBER VERŠOV A PRÓZ
Rozhlasová súťaž mladých recitátorov prebiehala v sobotu 23. novembra a organizovala ju Slovenská redakcia RNS za podpory Výboru pre vzdelávanie NR SNM, Matice slovenskej v Srbsku a Asociácie slovenských pedagógov. Milina Florianová, ktorá je na čele Slovenskej redakcie, uvítala prítomných v štúdiu M Novosadského rozhlasu v Novom Sade, kde súťaž prebiehala. Prihovorili sa aj Vojin Popović, zástupca riaditeľa Novosadského rozhlasu a Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a podpredsedníčka Zhromaždenia APV, ktorá súťaž otvorila.
Potom sa začal sviatok hovoreného slovo, pod drobnohľadom trojčlennej poroty, ktorej predsedníčkou bola Katarína Melegová-Melichová a členmi Ján Širka a Jana Lačoková. Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo 58 recitátorov v štyroch súťažiacich kategóriách.

Čítať ďalej: Naši predstavitelia na medzinárodnej konferencii v BratislaveV dňoch 22. – 25. októbra 2013 v hoteli Bôrik v Bratislave sa konala medzinárodná konferencia Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy. Konferencia sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča a organizovalo ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s viacerými inštitúciami, Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Svetovým združením Slovákov, Slovenskou akadémiou vied, Univerzitou Komenského v Bratislave, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a s ďalšími slovakistickými pracoviskami na Slovensku.

Dňa 11. októbra 2013 v Sarvaši (Maďarsko) na Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov po druhýkrát udelili Cenu Samuela Tešedíka. Nositeľmi sú: 
Edita Pečeňová (Maďarsko), Ján Kaňa (Srbsko) a Oľga Suchánska (Rumunsko).Čítať ďalej: Po druhýkrát Cena Samuela Tešedíka
 

Čítať ďalej: Prvé zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ
V pondelok 4. novembra 2013 v priestoroch Demokraticého zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku sa stretli členovia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu. Na zasadnutí boli prítomní členovia sekcie: učitelia, profesori, riaditelia a zástupcovia rôznych pedgagogických a národnostných inštitúcií z Rumunska, Srbska, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny, kým z Poľska sa tohto stretnutia nezúčastnil nikto. Z ÚSŽZ bol prítomný predseda Igor Furdík a pracovníčka teritoriálneho, kultúrneho a informačného odboru Úradu Božena Malíková.
Po úvodných slovách Igor Furdík ,predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predniesol na posúdenie a schválenie návrh na Štatút Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, ktorí prítomní aj schválili. Na návrh predsedu Komisia bude zasadať dvakrát do roka.
Prítomní na zasadnutí zvolili aj vedenie Komisie pre školstvo a vzdelanie ÚSŽZ v zložení: Pavel Hlásnik, predseda, Vilma Privarová, podpredsedníčka a Božena Malíková, tajomníčka Komisie.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #160714090159