This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Čítať ďalej: Správa z výročného zhromaždenia Asociácie slovenských pedagógov
 V sobotu 28.03.2015 v rámci odborného zdokonaľovania bolo výročné zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov. Prítomným (zo 90 učiteľov z Báčky a Banátu) sa najprv prihovorila predsedníčka ASP Mária Andrášiková a navrhla pracovné predsedníctvo: Annamária Boldocká – Grbićová (predsedníčka), Svetlana Zolňanová (členka), Ruženka Ďuríková (členka)  a  Vesna Valihorová – Filipovićová (zapisovateľka). Predseníčka Annamária Boldocká – Grbićová navrhla nasledovný rokovací program:
1. Správa o činnosti ASP za rok 2014 (predsedníčka ASP Mária Andrášiková)
2. Finančná správa za rok 2014 (účtovníčka ASP Katarína Slavková)
3. Program práce ASP v nastávajúcom období (predsedníčka ASP Mária Andrášiková)
4. Potvrdenie a zakladanie nových aktívov
5. Rôzne

V nastávajúcom období ASP bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa Asociácia uberá štrnásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom zveľaďovaní a zdokonaľovaní nášho menšinového školstva.
Strategické ciele ASP:
- Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách
- Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov
- Sústavne podporovať odborný rast pedagógov
- Podporovať širšie informácie o nových trendoch vo vyučovaní na všetkých úrovniach a pre všetky typy škôl vo Vojvodine

Rok 2014 pre ASP bol úspešný. Prebiehal v znamení rôznych seminárov pre učiteľov a seminárov pre žiakov, v znamení medzinárodnej konferencie, účasti ASP v rôznych komisiach, pracovných stretnutiach, dolnozemských stretnutiach, účastiach ASP na okrúhlych stoloch, zaznamenávania jubileí...

Čítať ďalej: Koordinácia spoločných projektov

V pondelok 9. februára, v Selenči sa uskutočnila koordinačná porada z oblasti vzdelávania v rámci realizácie Dolnozemských projektov, ktoré zastupujú Demokratický zväz Slovákov a Čechov a Spoločnosť pre edukáciu a poradentvo Ivana Krasku v Rumunsku (Pavel Hlásznik), Čabiansku organizáciu Slovákov z Maďarska (Edita Peczenyová) a Výbor pre vzdelávanie NRSNM v Srbsku (Ján Brna a Svetlana Zolňanová), Asociáciu slovenských pedagógov (Mária Andrášiková) a Osvetovú komisiu MSS (Anna Medveďová).

Čítať ďalej: Januárová porada v Bratislave

Vo piatok  30. Januára 2015 v Bratislave prebiehala, už tradičná Januárová porada, ktorú poriada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovnskej republiky s predstaviteľmi krajanských organizácií.

Predstavitelia Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Ján Brna a Svetlana Zolňanová a predstaviteľka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku Anna Medveďová  hodnotili minuloročné aktivity, ktoré realizovala Univerzita Mateja Bela z Banskej Bystrici, Univerzita Komenského z Bratislavy a Filozofická fakulta z Bratislavy v spolupráci so slovenskými zahraničnými školami v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Ukrajine, Chorvátsku a Poľsku. Spolupráca spočíva v organizovaní škôl v prírode a táborov pre deti a školení pre učiteľov.

Čítať ďalej: Zasadal Výbor pre vzdelávanie
V pondelok, 26. januára 2015 sa v priestoroch NRSNM konalo prvé zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Zasadnutie zahájila bývalá predsedníčka Výboru pre vzdelávanie, v pokračovaní boli odovzdané menovacie listiny novým členom Výboru:
- Ján Brna z Báčskeho Petrovca, predseda
- Ladislav Petrovič z Padiny, podpredseda

Čítať ďalej: K vzdelávaniu učiteľov po slovensky

Vo štvrtok  29. januára 2015 v Bratislave sa stretli predstavitelia Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ján Brna a Svetlana Zolňanová, s Doc.PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD. prorektorkou pre medzinárodné vzťahy a prácu s verejnosťou Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrici.

Na stretnutí bola podrobne preanalyzovaná doterajšia spolupráca Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice so slovenskými zahraničnými školami v Rumunsku a Srbsku, ktorá spočíva v  organizovaní škôl v prírode a táborov pre deti a školení pre učiteľov. Hovorilo sa aj o možnostiach štúdia naších študentov na Univerzite v Banskej Bystrici.

Čítať ďalej: Makovička aj medzinárodná

V poradí 15. výtvarný tábor Makovička, ktorý sa uskutočnil 13. decembra 2014 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, po pol druha desaťročíprvýkrát mal medzinárodný ráz. Organizačný výbor výtvarného táboru Makovička pravidelne začiatkom decembra do Petrovca pozýva mladých nadaných žiakov so svojimi pedagógmi zo škôl so slovenskou vyučovacou rečou a tohto roku po prvýkrát pozvanie prijali hostia z Nadlaku, ktorí pricestovali so svojou vedúcou výtvarného krúžku a profesorkou vo výslužbe Máriou Štefankovou. Okrem nich na Makovičke účinkovalo ešte zo 50 nádejných výtvarníkov.

Čítať ďalej: Záverečný deň práce Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

Dňa 31.10.2014 pokračovala práca Stálej konferencie vystúpeniami jednotlivých účastníkov. Odzneli cenné príspevky, v ktorých si účastníci vymenili informácie a praktické skúsenosti o možných spôsoboch získavania podpory pre svoju činnosť nielen z legislatívne stránky na úrovni jednotlivých štátov, ale i z praktickej stránky na regionálnej úrovni a na úrovni obcí. Záujem účastníkov bol v priebehu diskusie orientovaný aj na tak vážne témy, ako je otázka ako zachovať národné povedomie a jazyk u mladej generácie a otázkam prípravy novej koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorej príprava je aktuálnou prioritou ÚSŽZ. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyzval účastníkov k aktívnej účasti na príprave tohto významného dokumentu, ktorý načrtne priority a smerovanie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom na najbližšie roky.

Čítať ďalej: Rozhlasová súťaž recitátorov
V sobotu 25. októbra 2014 sa v študiu M v Novom Sade uskutocnil 41. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov.  Možnosť recitovať poéziu a prózu mladí recitátori mali v štyroch súťažných kategóriách. 
Slovenská redakcia rádia  Nový Sad zorganizovala rozhlasovú súťaž, ktorú finančne podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Asociácia slovenských pedagógov a Matica slovenská v Srbsku. Finančne súťaž podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Úvodom sa prihovoril spisovateľ Miroslav Demák, ktorému bola venovaná aj revuálna časť.  Porotu, ktorá hodnotila recitátorov tvorili Daniela Legíňová Sabová, Ján Čáni a Ján Širka.
V kategórii nižších ročníkov v prednese poézie tretiu cenu získala Valéria Vitézová, druhé miesto obsadil Kristián Baček a najlepší prednes mal Filip Gál. 

Čítať ďalej: Tešedíkova Cena a stretnutie slovenských dolnozemských pedagógov
Tohoročné v poradí piate stretnutie slovenských dolnozemských pedagógov sa uskutočnilo v Rumunsku, v Nadlaku, v dňoch 17.-19.októbra 2014. Už tradične prvého dňa stretnutia sa udelila Cena Samuela Tešedíkaza vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí,  za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí,  za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí a za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.Tohoroční laureáti sú Pavel Bujtár z Nadlaku, Pavel Tomáš u Kovačice, Libuša Pestiová z Békešskej  Čaby a JUDr. Dagmar Hupková bývalá pracovníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kovačičan Pavel Tomáš už vyše tridsať rokov pracuje ako učiteľ hudobnej kultúry v Kovačici a v Padine, pracuje so školským chórom a orchestrom a v posledných rokoch s nimi zaznamenáva vynikajúce výsledky: prvé miesta vo Vojvodine a v Srbsku.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #160714090159