This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Aktivity

Možem byt tým, čím chcem

Školiteľky na seminári: (zľava) Olivera Gabriniová, Slovenka Benková-Martinková, Marína Kaňová a Mariena Stankovićova-Kriváková
Už tretiu sobotu za sebou v Základnej škole Jána Čajaka bolo rušno. Po seminároch z dejín a slovenčiny, výtvarníctva, v sobotu 15, decembra sa uskutočnil prvý seminár pre žiakov základnyih škôl zameraný na hudobnú kulúru pod názvom Môžem byť tým, čím chcem v organizácii hudobného kabinetu petrovskej základnej školy.
Vedúca seminára Mariena Stankovićová-Kriváková úvodom tridsiatim žiakom od 5. po 8. ročník základných škol s vyučovacou rečou slovenskou z Pivnice, Kysáča, Hložian, Kulpína a  Báčkeho  Petrovca vysvetlila, že seminár bude prebiehať v podobe štyroch dielní v ktorých sa zúčastnia mladí speváci, hudobníci, skladatelia a hudobní novinári. Poznamenala, že žiaci budú cvičiŽ s hlasovou pedagogiČkou, hrať v orchestri, komponovať detskú pieseň na text, písať hudobnú kritiku a interview a zoznámia sa s hudobnými profesiami, ako sú: skladateľ, dirigent, spevák,organista, hudobný kritik a producent.

Čítať ďalej: Ako verbálne komunikovať

Režisér Miroslav Benka s frekventantkami v prvom stupni workshopu


Kurz Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy trvá od septembra minulého roku v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Prihlásilo sa zo 40 frekventantov zo všetkých regiónov Vojvodiny, ktorých rozdelili do 4 skupín. Ide o kreatívnu dielňu v podobe workshopu, v ktorej je práca zameraná na jednotlivca, a je to vlastne na seba nadväzujúce dvojstupňové školenie. V prvom stupni školenie je zamerané na teoretickú časť a v druhej viac na praktické nácviky. V tejto dielni školitelia pedagógov prvého a druhého stupňa ZŠ učia, ako kvalitnejšie pracovať pri príprave divadelného predstavenia a ako zlepšiť verbálnu komunikáciu žiakov. Vedúci edukačných modulov sú Ján Makan, Miroslav Benka, Milina Florianová, Dr. Ružena Šimoniová-Černáková a Anna Kovárová. Inak tento kurz je akreditovaný zo strany Ministerstva školstva a vedy Republiky Srbsko na 24 hodín.

Čítať ďalej: Letná škola pre učiteľov a novinárov

Letnú školu žurnalistiky organizoval Centrum pre d´alšie vzdelávanie Univerzity Komenského, za podpory Ministerstva školstva Slovenska, pre slovenských učiteľov a novinárov z Ukrajiny, Rumunska a Srbska.
Kurz sa uskutočnil v Študijnom a kongresovom stredisku v Modre – Harmónii, asi 20 km od Bratislavy a trval päť dní, od 2. do 7. septembra.
Na slávnostnej večere účastníkov privítali pán predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, pán dr Igor Kováč, pán rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta, pán prorektor Ján Pekár, pani lektorka dr Viera Lehoczká, pani Dagmar Hupková, generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva Slovenska, pani Janka Chládecká, riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského a pán Róbert Povchanič, organizátor projektu.

Seminár pre učiteľov v Petrovci

Výučba  v duchu 21. storočia

V dňoch od 28. do 30. augusta v priestoroch Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci bolo rušno: prebiehal tu seminár pre učiteľov pod názvom Metodika uplatnenia multimédií v procese výučby – v rámci bilingválneho vzdelávania na základných a stredných školách v zahraničí. Seminár sa organizoval pre učiteľov škôl so slovenskou vyučovacou rečou v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku a v Chorvátsku.

 Odborné zdokonaľovanie iniciovalo a účasť metodikov zabezpečilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Seminár mal finančnú podporu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy a z pridelených prostriedkov sa zabezpečilo ubytovanie a stravovanie všetkých účastníkov. O akreditáciu seminára, praktickú organizáciu a ubytovanie a stravovanie účastníkov sa postarali Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Osvetová komisia Matice slovenskej v Srbsku, čiže PaedDr. Svetlana Zolňanová a profesorka Anna Medveďová.

Čítať ďalej: Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy

Časť účastníkov s prednášateľkou Annou Kovárovou (tretia zľava)


V dňoch 20. až 22. januára t. r. v miestnostiach Slovenského vojvodinského divadla a v Divadelnom klube VHV v Báčskom Petrovci prebiehala druhá časť I.a II. stupňa workshopu Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy. Prednášali osvedčení režiséri Ján Makan a Miroslav Benka, tiež doc. Dr. psychológie Ružena Šimoniová-Černáková, zodpovedná redaktorka Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad Milina Florianová a profesorka slovenského jazyka a literatúry a herečka Anna Kovárová. V prvom stupni workshopu účinkovalo 9 frekventantov, v druhom stupni 2 frekventantky, a to z Báčskeho Petrovca, Starej Pazovy, Kysáča, Suseku, Aradáča, Selenče a Padiny. Tento seminár štartoval vlani v jeseň a keď ide o jeho cieľ, do stredu vytýčeného procesu dáva žiaka, dieťa. Proces dramatickej výchovy vychádza z rešpektu k individualite dieťaťa, staví na jeho skúsenostiach a na tvorivom potenciáli. Ale deti sú aj aktívnymi spolutvorcami, partnermi, činnými subjektmi. Tým spôsobom si rozvíjajú city, tvorivosť, humánnosť, estetiku, toleranciu a ďalšie vlastnosti.

Na obzore ďalší učiteľský aktív

Význam slova kurz podľa Slovníka slovenského jazyka je: „krátkodobý cyklus lekcií v istom odbore”. Jeden z takýchto akreditovaných cyklov lekcií prebiehal v sobotu 26. mája t. r. v ZŠ Jána Kollára v Selenči pod vedením eminentných metodikov zo Slovenska. Kurz bol určený pre učiteľov základných škôl, no užitočné poznatky na ňom nadobudli aj niekoľkí stredoškolskí profesori. Finančne a organizačne kurz zabezpečilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Asociácia slovenských pedagógov a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.
Čítať ďalej: Metodický kurz v Selenči
Z otvorenia seminára v Selenči
Stodesať poslucháčov z Báča, Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Erdevíka, Hložian, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Nového Sadu, Selenče, Silbaša, Starej Pazovy, Padiny, Pivnice, ako aj z Chorvátska, bolo rozdelených do viacerých skupín podľa svojich odborov.
V spolupráci so Slovak Aid bol realizovaný projekt s cieľom zveľadiť vyučovanie chémie. Odbornú prednášku z chémie mala na starosti Mgr. Ľudmila Novák Ducká z RP Metodicko-pedagogického centra v Bratislave a nechýbala ani ukážková hodina z chémie. Vyučovaciu hodinu na témuPeriodická sústava prvkov predstavila profesorka chémie na Gymnáziu Jána Kollára v B. Petrovci Mariena Diňová. V rámci odbornej prednášky z matematiky RNDr. Viery Kolbaskej bola predstavená aj príručka pre učiteľov matematiky a prírodných vied Pri prameňoch matematiky Jána Šimoniho.

 

Čítať ďalej: Týždňový intenzívny kurz v Modre
 Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave každoročne organizuje Odborný metodický kurz pre slovenských učiteľov v zahraničí. Tohtoročný týždňový kurz prebiehal od 16. do 20. apríla v študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre – Harmónii. Finančne ho podporili: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v súlade s Koncepciou vlády Slovenskej republiky.

Čítať ďalej: Ďalší seminár pre žiakov v PetrovciTvorba a priateľstvo predovšetkým.
Už tretí rok Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci organizuje nezvyčajný seminár: jeho účastníci sú žiaci základných škôl, kde sa výučba koná (aj) v slovenskom jazyku. Predvlani si na tomto svojom seminári mladí frekventanti potykali s vybranými slovami, vlani sa naučili, ako sa robí školský časopis a svoj vlastný Čaroslov si aj vytvorili. Teraz na svoje prišli školáci, ktorí majú umelecké vlohy, a výsledok ich tvorby v troch dielňach bol spoločný kultúrno-umelecký program. Učiteľky, ktoré sprevádzali svojich žiakov, využili toto pravidelné stretnutie na zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčiny.

SLOVENČINÁRI O SVOJICH PROBLÉMOCH

Čítať ďalej: Tretí žiacky seminár (10. decembra 2011)... a zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčinyKým žiaci tvorili v učebniach slovenčiny a hudobnej kultúry profesorky si v zborovni usporiadali zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčiny. V spontánnej diskusii sa najprv zmienili o záverečnej maturitnej skúške, o skúšobných testoch a o tom, ako žiakov pripravujú v jednotlivých školách. Potom si posvietili na výučbu slovenčiny v 5. ročníku a súhlasili s návrhom M. Andrášikovej, aby na začiatku tohto ročníka žiaci mali vstupný test. Profesor bude mať prehľad s akými vedomosťami každý žiak prišiel z nižších ročníkov a ľahšie sa bude ďalej robiť. Minuloročný spoločný školský časopis Čaroslov dostáva svoje on-line vydanie, a M. Andrášiková vyzvala všetky školy, aby do konca tohto roku zaslali po jeden príspevok, ktorý by ich v tomto časopise prezentoval. 

Čítať ďalej: Tvorba v znamení priateľstva – III. seminár pre žiakovJednodňový seminár pre žiakov pod názvom Tvorba v znamení priateľstva – III. seminár pre žiakov prebiehal 10. decembra 2011 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v rámci Asociácie slovenských pedagógov. Odborný garant projektu je Mária Andrášiková, prof.  slovenského jazyka v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Projekt bol finančne podporený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave a Výbrom pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Seminára sa zúčastnilo vyše 40 žiakov a 15 učiteľov z rozličných vojvodinských základných škôl s vyučovacou rečou slovenskou (základné školy z Padiny, Kovačice, Aradáča, Starej Pazovy, Pivnice, Selenče, Kulpína, Hložian, Kysáča a z Báčskeho Petrovca).
Vedúci tvorivých dielní boli: Anna Speváková učiteľka slovenského jazyka, Jarmila Pantelićová učiteľka slovenského jazyka a Mariena Stankovićová-Kriváková učiteľka hudobnej kultúry.

 Druhé stretnutie slovenských pedagógov z Maďarska, Rumunska a Srbska bolo organizované v Nadlaku od 7. do 9.októbra t.r. Prebiehalo pod patronátom a v miestnostiach Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
 Po príchode do Nadlaku a ubytovaní účastníkov nasledovala prezentácia Školského strediska Jozefa Gregora Tajovského. Úvodom sobotňajšieho programu bolo podpísanie zmluvy o výchovnej partnerskej spolupráci medzi spomínaným Školským strediskom z Nadlaku a ZŠ Jána Kollára zo Selenče. Túto medzinárodnú spoluprácu zameranú na pochopenie kultúrnych tradícií a hodnôt iných krajín podpísali predstaviteľky týchto dvoch ustanovizní: Alexandrina Nicoleta Huszáriková a PeadDr. Svetlana Zolňanová.

 AKTÍV UČITEĽOV SLOVENČINY (AUS) v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov (ASP) a Výborom pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) poslalo výzvu profesorom slovenčiny a profesorom triednej výučby, aby sa zúčastnili na okrúhlom stole, ktorý prichystali na tému Aktuálne otázky vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Okrúhly stôl sa uskutočnil v piatok 16. septembra 2011 v zborovni Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.
 Na poradu prišli učitelia slovenčiny a po jeden učiteľ triednej výučby z väčšiny základných škôl vo Vojvodine, kde sa vyučuje aj po slovensky. Okrem učiteľov z Báčky, boli tu učitelia zo Sriemu a nechýbali ani Banátčania. Dokopy zo 40 učiteľov sa pokúsilo spoločne doriešiť cieľ okrúhleho stola. A ten bol: vytvoriť priestor pre diskusiu o vzdelávacich štandardoch zo slovenského jazyka v školskom roku 2011/2012 a možnostiach ich uplatnenia.

NAJVIAC O ZÁVEREČNEJ SKÚŠKE ÔSMAKOV

 Aktív učiteľov slovenčiny je vyprofilovaná skupina osvetových pracovníkov pôsobiaca v rámci Asociácie slovenských pedagógov a jej okruh angažovania zastrešuje aj Výbor pre vzdelávanie NRSNM.
 Na pracovné stretnutie aktívu v pondelok 7. februára t.r. do kabinetu slovenského jazyka a literatúry v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci prišli učitelia slovenčiny z Pivnice, Kulpína, Kysáča, Hložian, Lalite, zo Selenče, Silbaša, z Aradáča, Erdevíka a Báčskeho Petrovca (ZŠ a Gymnázium J. Kollára). Najprv schválili správu o činnosti Aktívu učiteľov slovenčiny (AUS) v roku 2010 a dosť obsiahly, ale reálny plán práce AUS na bežný rok, ktoré predostrela predsedníčka aktívu Mária Andrášiková.

- 7. februára 2011 - pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny
Najviac o záverečnej skúške ôsmakov

 Aktív učiteľov slovenčiny je vyprofilovaná skupina osvetových pracovníkov pôsobiaca v rámci Asociácie slovenských pedagógov a jej okruh angažovania zastrešuje aj Výbor pre vzdelávanie NRSNM.
 Na pracovné stretnutie aktívu v pondelok 7. februára t.r. do kabinetu slovenského jazyka a literatúry v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci prišli učitelia slovenčiny z Pivnice, Kulpína, Kysáča, Hložian, Lalite, zo Selenče, Silbaša, z Aradáča, Erdevíka a Báčskeho Petrovca (ZŠ a Gymnázium J. Kollára).

V sobotu 13. novembra 2010 v priestoroch ZŠ Jána čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal druhý v poradí seminár pre žiakov - členov redakcií školských časopisov pod názvom Komparáciou k lepšiemu výsledku.

Zúčastnili sa na ňom žiaci a učitelia z jedenástich vojvodinských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským (základné školy z Aradáča, Erdevíka, Kovačice, Starej Pazovy, Pivnice, Selenče, Kysáča, Kulpína, Hložian, a z Báčskeho Petrovca). Seminár bol zorganizovaný v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov a finančne ho podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy a Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

 V piatok 30. a v sobotu 31. októbra 2009 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal dvojdňový seminár. Na tieto dva dni sa účastníci seminára a hostiteľská škola isteže budú dlho pamätať. Bol to dvojnásobne jedinečný seminár: preto, že jeho účastníci neboli učitelia, ale žiaci, a preto, že bol súťažný. Okrem toho s radosťou možno skonštatovať, bol to prvý seminár pre žiakov z rozličných vojvodinských prostredí, seminár pre žiakov zo slovenských škôl z Báčky, Banátu a zo Sriemu.
 Keďže slovenská menšina vo Vojvodine neobýva kompaktné územie, ale je rozmiestnená v Báčke, Banáte a v Srieme (a tak aj základné školy so slovenským vyučovacím jazykom), týmto seminárom podarilo sa prekonať viackilometrovú vzdialenosť (čo je pre nas ešte stále veľkým problémom) a zoskupiť žiakov zo základných škôl z Kovačice, Starej Pazovy, Pivnice a zo Selenče do petrovskej školy.

 Trojstranná spolupráca Slovákov z Rumúnska, Srbska a Maďarska sa obohatila o novú aktivitu. Hosťami Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS) a Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe v Maďarsku boli prevažne učitelia slovenčiny, ale i učitelia iných predmetov, a predstavitelia iných inštitúcií a združení, ktorých činnosť sa medziiným zameriava i na slovenské menšinové školstvo.
Stretnutie dolnozemských slovenských pedagógov prebiehalo v dňoch od 8. – 10. októbra t. r. Na stretnutí bolo asi 50 účastníkov. Zo Srbska to boli: Svetlana Zolňanová, Viera Boldocká, Zuzana Lenhartová, Tatiana Naďová, Mariena Korošová, Mária Gašparovská, Mária Kotvášová-Jonášová,
Jaroslava Števková a Andrea Rojková.
Na úvod stretnutia sa prihovorila riaditeľka školy Edita Pečeňová, ktorá pozdravila účastníkov a hostí a poďakovala sa všetkým čo umožnili realizovať toto podujatie. V prvom rade Spolku čabianských Slovákov, ktorí vypracovali tento projekt a zabezpečili prostriedky na jeho realizáciu z Úradu pre Slovákov žijúcic v zahraničí a Fondu na podporu medzinárodnej spolupráce civilných organizácií v Maďarsku, ale i sponzorom, ktorí prispeli, aby toto stretnutie dopadlo i obsahovo i organizačne nadštandardne. Zdôraznila, že stretnutia takéhoto typu pokladá za dôležité jednak preto, lebo poskytuje možnosť na výmenu odborných skúseností, ale zároveň aj na vytváranie kolegiálnych, osobných vzťahov a zároveň sa poďakovala v mene účastníkov stretnutia za dlhoročnú prácu pedagogičke zo Srbska Márii Gašparovskej, ktorá nedávno odišla do zaslúženého dôchodku.

Založený Aktív slovenčinárov
Čoraz častejšie sa pri vedeckých osvetových sústredeniach, ale aj v bežných rozhovoroch hovorí nie práve v superlatívoch o stave slovenčiny na našich školách. Nielen o tom, do akej miery jej spisovnú podobu používajú učitelia a žiaci na hodinách, ale aj o tom, ako sa darí vyhnúť sa nenáležitým slovným spojeniam, ktoré vznikli pod vplyvom srbčiny. Pritom, pravdaže, nejde len o hodiny slovenčiny, ale aj o ostatné predmety v školách, kde sa vyučuje po slovensky. Projekt pod názvom Jazyková kultúra na slovenských školách vo Vojvodine vypracovali Anna Hansmanová a Mária Gašparovská, profesorky slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci, a rovnomenný seminár v organizácii Asociácie slovenských pedagógov absolvovalo niečo viac ako tridsať poslucháčov v sobotu 8. novembra. Prednášková časť odznela v slávnostnej sieni a okrúhly stôl v gymnáziálnej zborovni. Pozvaní boli učitelia triednej výčby, učitelia slovenčiny vo vyšších ročníkoch základnej školy a v gymnáziu, ale aj učitelia iných odborných predmetov. Na svoje si prišli všetci a zvlášť slovenčinári, lebo v závere tejto pracovnej soboty bola jednohlasne schválená iniciatíva na založenie Aktívu učiteľov slovenčiny vo Vojvodine.

- 9. mája 2009 Republiková súťaž zo slovenského jazyka v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci – zasadnutie AUS (hovorilo sa o aktualitách vo vydávaní slovenských učebníc a o ponuke titulov z domáceho čítania; o novej šiestackej učebnice zo sloven. jazyka (V. Papová) a prezentovali sa dve ukážkové hodiny: Netradičné spracovanie vybraných slov (M. Andrášiková) a Systematizácia slovných druhov (V. Valihorová-Filipovićová).

- 25. Júna 2009 v ZŠ Mladých pokolení v Kovačici – pracovné stretnutie členov AUS.

- 27. a 28. augusta 2009 v Nadlaku v Rumunsku členky AUS sa zúčastnili odborno-metodického seminára (III. seminár ako súčasť bilingválneho vzdelávania na ZŠ a stredných školách)

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #160714090159